27/05/2020

تابه گردان صنعتی یا پاتیل سرخ کن صنعتی

تابه گردان صنعتی یا پاتیل سرخ کن صنعتی   تابه گردان صنعتی یا پاتیل سرخ کن صنعتی ، نوع بزرگتری از تابه های پخت غذا است