04/02/2020

مصرف سالانه فست فود در ایران مشخص شد؟

مصرف سالانه فست فود در ایران مصرف سالانه فست فود یا غذاهای فوری طی دو دهه اخیر به سرعت رو به توسعه بوده و در ایران