04/02/2020

کالری مواد غذایی مختلف در رستوران

کالری مواد غذایی مختلف در رستوران کالری مواد غذایی مختلف در رستوران (الف) آرد گندم ۱۰۰ گرم ۳۶۰ کالری آرد ذرت ۱۰۰ گرم ۳۷۰ کالری آرد